Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení 
Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) se vztahují na objednávky, uzavírání smluv, dodávky a reklamace veškerého zboží, výrobků a služeb (dále i jen „dodávka“) dodávaných Petrem Kyselou se sídlem Šeříková 2132, Nymburk 28802 všem odběratelům (dále jen kupující) a to v případě, že na ně obě strany ve smlouvě nebo při uzavírání smlouvy (v objednávce, v potvrzení objednávky nebo i v jiném úkonu) odkáží dle § 1751 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen občanský zákoník). 

2. Kupní smlouva 
Smlouva o dílo Pokud se v těchto VOP používá pojem „smlouva“, pak se rozumí smlouva kupní nebo smlouva o dílo. Pokud se v těchto VOP užívá pojem „dodavatel“, pak se rozumí Petr Kysela. Práva a povinnosti stran výslovně v těchto VOP neupravená (případně neupravená výslovným ujednáním stran) se řídí ustanoveními občanského zákoníku vztahujícími se k smluvnímu typu smlouvy kupní nebo smlouvy o dílo. Pro rozlišení smluvního typu se použijí ustanovení občanského zákoníku (§ 2079, 2086, 2586, 2587). Tam, kde se v těchto VOP užívá pojem „kupující“ rozumí se tím kupující v případě smluvního typu smlouvy kupní a objednatel v případě smluvního typu smlouvy o dílo. Právní jednání směřující k uzavření smlouvy mohou strany činit písemně, ústně, telefonicky nebo elektronicky a to i v případě, že elektronický úkon není opatřen zaručeným elektronickým podpisem. Smlouva může vzniknout i faktickou dodávkou díla. Ustanovení tohoto odstavce platí i pro jiné právní jednání související s dodávkou, reklamací apod. 

3. Povinnosti kupujícího 
Kupující má povinnost uhradit cenu díla dle čl. 6 těchto VOP a dále cenu veškerých dohodnutých služeb poskytovaných od dodavatele. Veškeré informace, které kupující získal od dodavatele, se zavazuje řádně zabezpečit proti zneužití a dále se zavazuje neposkytovat třetím osobám informace, které by mohly poškodit dodavatele. V případě dalšího prodeje nelze vůči třetím osobám vystupovat jménem dodavatele, či bez jeho výslovného souhlasu se jeho jménem zaštiťovat. 

4. Způsob plnění a povinnosti smluvních stran 
Dodavatel se zavazuje dodat řádně a včas dílo dle uzavřené smlouvy kupujícímu a kupující je povinen jej převzít, pokud nevykazuji zjevné vady. Dodavatel neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodávky zboží čí díla v důsledku vyšší moci. V takovém případě je povinen dodavatel informovat kupujícího a má pak právo prodloužit dodací lhůtu nebo odstoupit od smlouvy a to bez odpovědnosti za škody vzniklé kupujícímu nesplněním dodávky. Do doby úplného zaplacení ceny díla, je veškerý dodaný materiál ve výlučném vlastnictví dodavatele. Tím není dotčeno práva dodavatele na smluvní pokutu a úroky z prodlení za opožděnou úhradu ceny (čl. 7 těchto VOP). V případě, že na místě a v čase splnění díla není přítomen kupující nebo jeho zástupce, zavazuje kupujícího právní úkon směřující k převzetí díla osobou oprávněnou jednat za provozovatele obchodu nebo jiné provozovny, pro kterou je dodávka určena. 

5. Cena 
Cena díla je dána individuální kalkulací dodavatele a je závazná pouze za předpokladu dodání veškerých informací nutných ke správné kalkulaci. Při změně některých parametrů kalkulace, si dodavatel vyhrazuje právo na změnu ceny. Pro právní jednání týkající se ceny platí přiměřeně čl. 2 těchto VOP. Dohoda o ceně vznikne i tak, že kupující, který obdržel sdělení dodavatele o výši kalkulované ceny na zboží, výrobek a službu, zašle dodavateli objednávku na toto zboží, výrobek a službu. Dohoda o ceně vznikne rovněž i tak, že dodavatel potvrdí kupujícímu jeho objednávku a uvede v tomto potvrzení i výši ceny za zboží, výrobek a službu a kupující tuto cenu výslovně a prokazatelně neodmítne do 3 pracovních dnů ode dne, kdy obdržel sdělení dodavatele o výši ceny. Orientační ceny:  400,-Kč/první hodina, 250 ,-Kč/každá další započatá půl hodina (30min).

6. Platební podmínky 
Právo na zaplacení celé ceny díla vzniká dodavateli splněním dodávky, resp. okamžikem, který se považuje za splnění dodávky (čl. 4 těchto VOP). Dodavatel vystaví kupujícímu na dílo fakturu – daňový doklad. Kupující je povinen cenu zaplatit ve lhůtě splatnosti, která činí 10 dní od splnění dodávky, ledaže je sjednána lhůta jiná. Dnem zaplacení se rozumí den připsání vyúčtované částky na účet dodavatele nebo provedením přímé hotovostní platby v pokladně dodavatele. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny, má dodavatel právo pozastavit další dodávky díla anebo vázat dodávku na zaplacení ceny při splnění dodávky nebo po zaplacení předem zálohy na cenu. V tomto případě není dodavatel v prodlení se splněním dodávky. Kupující je povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení se zaplacení ceny dodávky a 500 Kč za každou upomínku. Tím není dotčeno právo na úrok z prodlení v zákonné výši.  

7. Záruka a reklamace 
Dodavatel poskytuje na dílo záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba běží od splnění dodávky (čl. 4 těchto VOP). Dodavatel odpovídá pouze za vady dodávky, jejíž kvalita nebo množství se odchyluje od sjednaných podmínek. Pro záruku platí níže uvedené záruční podmínky. Reklamace (vytknutí vad a uplatnění práv ze záruky) se uplatňuje elektronicky, telefonicky nebo písemnou formou s uvedením data dodání díla a popisu vady a dále s uvedením požadavku kupujícího na způsob řešení reklamace. Neshodnou-li se smluvní strany na existenci vady díla, stanoví kvalitu nestranná instituce a její závěr je pro obě strany závazný. Náklady na stanovení kvality u nestranné instituce nese ta strana, v jejíž neprospěch vyjdou výsledky analýzy. Kupující je i přes případné uplatnění reklamace na dílo povinen zaplatit kupní cenu v plné výši, v daném termínu a nespojovat uplatnění reklamace na dodávku zboží se zaplacením kupní ceny. Práva, která lze uplatnit z důvodu odpovědnosti dodavatele za vady, nelze uplatnit z titulu náhrady škody po uplynutí lhůt k uplatnění práv z odpovědnosti za vady. 7.1. Dodavatel neodpovídá za vady v důsledku jakéhokoliv poškození kupujícím či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu. 

8. Kvalita 
Zboží je dodáváno v kvalitě odpovídající příslušným platným normám stejně tak i práce. V případě změny normy ČSN se dílo posuzuje dle platné normy v den dokončení díla.     

V Nymburce dne 23.11.2021 Petr Kysela
Vyhledávání